Antalis a evropské nařízení REACH

Evropské nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování nebezpečných látek (REACH) vešlo v platnost 1. června 2007. Plnění tohoto nařízení má několik fází a regulační požadavky se liší podle povahy produktů a množství uváděného na evropský trh.

Reach2.jpg

 

Společnost Antalis jako distributor nemá podle nařízení REACH žádné povinnosti předběžné registrace ani registrace. 

 

Společnost Antalis samozřejmě se svými dodavateli úzce spolupracuje na tom, aby oni sami i jejich dodavatelé plnili nezbytné formality týkající se používaných chemických látek a pokračovali v tom i do budoucna.

Nařízení REACH také zahrnuje informační povinnost pro určité produkty obsahující „látky vzbuzující mimořádné obavy“ (SVHC)* s koncentrací vyšší než 0,1 % m/m.

Na základě našich současných znalostí a konkrétních informací od našich dodavatelů obsahuje tyto látky jen velmi malá skupina produktů nabízených společností Antalis. Seznam těchto produktů a všechny potřebné údaje jsou k dispozici na vyžádání a při získání nových informací od dodavatelů jsou aktualizovány.

Naše obchodní týmy jsou vám k dispozici a zodpoví veškeré otázky na toto téma.

V případě zájmu o podrobnější informace nahlédněte do souborů, které jsou ke stažení v pravém horním rohu této stránky.

 

* Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle nařízení REACH (příloha XIV): karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci (CRM kategorie 1 a 2), perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) nebo u kterých jsou důkazy pro podobné obavy.