FAQ

Ošetření dřevěných palet

1. Jak je to se skladováním ošetřených palet (vlhkost, kontakt s neošetřenými paletami atd.)? 

Na skladování ošetřených palet nejsou ze strany ISPM 15 kladeny žádné nároky. Zastáváme názor, že při skladování by měla být dodržena základní pravidla pro nakládání se dřevem. V každém případě ošetřené obaly skladujte odděleně od dřeva neošetřeného. Vlhkostní poměry při skladování by se měly řídit požadavky odběratelů obalů a podle toho by se mělo skladování upravit.

2. Při exportu zboží do Ruské federace je třeba použít ošetřené palety dle standardu ISPM 15 (HT/DB)? 

V současné době nemá RF publikovány konkrétní požadavky na ošetřování dřevěných obalů. Doporučujeme však, aby dřevěné obaly, pokud je to možné, byly vyrobeny z odkorněného dřeva, ošetřeny, označeny a zásilka obsahující dřevěné obaly vybavena rostlinolékařským osvědčením. Pozn. Rostlinolékařská osvědčení vydávají specialisté pro dovoz a vývoz Odboru dovozu a vývozu ÚKZÚZ dle jejich místní příslušnosti.

3. Prosím o informaci, kde je možno získat zákon nebo vyhlášku upravující ošetřování dřevěných obalů. 

Znění zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu naleznete na internetové stránce ÚKZÚZ. Problematika dřevěných obalů, jejich ošetřování a označování vychází ze standardu FAO ISPM 15 Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu - 2009.

4. Rádi bychom získali seznam zemí, které vyžadují ošetřené dřevěné obaly v registrovaných podnicích dle mezinárodního standardu FAO ISPM 15. 

Seznam zemí, které požadavky na ošetření, označení, případně na další procedury uplatňují je uveden na internetové stránce ÚKZÚZ pod názvem Průvodce implementací ISPM 15 a dovozními požadavky některých zemí.

5. Jaké jsou „jiné“ způsoby ošetření, které požaduje např. Austrálie nebo Nový Zéland? 

Jinými způsoby ošetření, které uvádí ve svých požadavcích např. Austrálie nebo Nový Zéland, jsou ošetření, specifikovaná v manuálech a postupech, uveřejněných tamními fytoslužbami. Např. Austrálie – ošetření metodou KD – umělé vysušení při teplotě min. 74 stupňů C po dobu od 2 do 18 hodin (doba závisí na tloušťce ošetřovaného materiálu).

6. Co je myšleno termínem "nezpracovaný dřevěný materiál"? 

„Nezpracovaný dřevěný materiál“ je dřevo, které nebylo nijak ošetřeno (v podstatě surové dřevo – řezivo, připravené k dalšímu zpracování). Pozn. "Zpracovaný dřevěný materiál" představuje výrobky složené ze dřeva vyrobeného s použitím lepidla, vysoké teploty a tlaku nebo jakékoliv kombinace uvedených způsobů /ISPM č. 15/ (např. překližka, OSB desky, dřevovláknité desky, atd.).

7. Jaký druh certifikátu by se měl použít pro Čínu a jaké kroky by měly být podniknuty pro jeho rychlé získání? 

V případě Číny je v současné době oficiálně požadována pouze deklarace o použití "nové překližky", je-li tato pro dřevěné obaly využita. Deklaraci žádejte u výrobce překližky.

8. Co musí splňovat palety při dovozu do ČR? 

Od 1.3.2005 musí být dřevěný obalový materiál (a tedy i palety) při dovozu do ČR ze třetích zemí s výjimkou Švýcarska ošetřený a označený podle mezinárodního standardu ISPM 15 (vyhláška č. 215/2008 Sb., v platném znění). Rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno.

9. Musí být palety ošetřeny a označeny v rámci EU? 

Ne, v rámci EU není ošetření a označení dřevěného obalového materiálu požadováno. Výjimkou je přeprava zboží na dřevěných obalech z Portugalska.

Zdroj: www.ukzuz.cz

Kalkulátory

Sáčky s vysoušedly jsou plněny v jednotkách. Jedna jednotka vysoušedla odpovídá asi 35g a je to takový objem vysoušedla, který může pohltit min. 3g při 20% relativní vlhkosti a 6g vodní páry při 40% relativní vlhkosti v rovnováze se vzduchem při 23°C (+-).

Potřebný objem vysoušedla v jednotkách lze pro jednotlivé případy zjistit na základě výpočetního vzorce.

Jednotky vysoušedla dle DIN 55473 odpovídající přibližně těmto množstvím vysoušedla:

 

Jednotky 1/6 1/3 1/2 1 2 4 8 16 32 80

Přibližná hmotnost náplně v g

6 12 18 35 70 145 285 540 1130 2825

Slovník pojmů

Hliníková fólie je velmi poddajná a nepropustná pro světlo a vzduch, proto bývá používána pro balení produktů citlivých na vlhkost nebo kyslík. Pro zvýšení odolnosti jsou často laminovány na jiné materiály, například papír nebo plasty. Hustota: 2,7 kg/cm³.

Je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (nebo mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček (pro jednorozměrné kódy) či skenerů (pro jedno- i dvourozměrné kódy).

Každý čárový kód je tvořen sekvencí čar a mezer s definovanou šířkou. Ty jsou při čtení transformovány podle své sytosti na posloupnost elektrických impulsů různé šířky a porovnávány s tabulkou přípustných kombinací. Pokud je posloupnost v tabulce nalezena, je prohlášena za odpovídající znakový řetězec. Nositelem informace je nejenom tištěná čára, ale i mezera mezi jednotlivými dílčími čarami. Krajní skupiny čar mají specifický význam – slouží jako synchronizační pro čtecí zařízení, které podle nich generuje signál Start/Stop.

Technická specifikace pak vyžaduje ochranné světlé pásmo bez potisku před a za synchronizačními čarami. Zkratka EAN znamená European Article Number. Nejčastější EAN kód a pravděpodobně nejčastější čárový kód vůbec je EAN-13

Je mezinárodní dodací doložka Incoterms. Tato doložka stanoví, že náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy předá zboží k dispozici kupujícímu. Po převzetí tak splní prodávající svoji povinnost, ostatní náklady a výlohy dopravy do místa určení již obstarává kupující.

High Density PolyEthylene je druhým nejrozšířenějším polymerem používaným v obalové technice. Vyniká odolností k vodnému prostředí, alkoholům, ketonům, zředěným roztokům kyselin a zásad. Má dobré mechanické vlastnosti, je odolný vůči vlhkosti, ne však vůči kyslíku a organickým látkám. Jeho nevýhodou je sklon k tzv. korozi za napětí - ve výrobcích z HDPE vznikají trhliny. Hustota: 0,935 do 0,965 kg/cm³

Obal zajišťující tepelnou izolaci náplně (obsahu)

Je samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek měřitelnou změnu materiálu a může vést od ke změny vzhledu a omezení funkce až po úplný rozpad celistvosti. Koroze je způsobena elektrochemickými procesy. Hlavním činitelem koroze je vzdušný kyslík a nečistoty, které reagují s povrchem kovu a tak vzniká na povrchu kovů tenká tzv. pasivní vrstva. Tloušťka pasivní vrstvy je pouze několik nanometrů a pokud je stabilní chrání kov před dalšími reakcemi. Ochrana kovu před korozí znamená ochranu pasivní vrstvy.

Při rezervování nákladního prostoru v silniční dopravě je důležité propočítat potřebné ložné metry. Ložný metr (Lademeter ~ LDM) je normovaný rozměr a je to 1 metr ložného prostoru nákladního vozidla na délku. Při šířce nákladního vozidla cca 2,4 m odpovídá 1 ložný metr přibližně 2,4 m2 (2,4 m šířka x 1 m délka). Pokud budeme propočítávat, kolik ložných metrů zaberou palety ve voze, pak si musíme uvědomit, jak nejlépe využít prostor. Při rozměru EURO-palety 1,2 x 0,8 m je rovnáme do vozu vždy po délce. Znamená to tedy, že 3 EURO-palety skládáme 3 vedle sebe a zaberou 1,2 ložných metrů. U atypických palet je vždy nutné si propočítat jejich poskládání tak, aby zabraly ve voze co nejméně ložných metrů a cena přepravy se tak co nejvíce snížila. Nákladní soupravy jsou cca 6 - 7 m dlouhé v jednom nákladním prostoru. První část nákladního prostoru je součástí vozu, druhá je vlečena za vozem. Vysoké jsou většinou 3 m a široké 2,45 m. Jejich objem bývá 120 m3.

Low Density PolyEthylene vyniká transparentností, ohebností, dobrou odolností vůči nárazu, olejům, chemikáliím, nepropustností pro vodní páru, svařitelností, snadnou zpracovatelností a také nízkou cenou. Lze použít samostatně, ale i v kombinaci s dalšími druhy polymerů ethylenu nebo s jinými obalovými materiály jako je hliník či papír. Jeho největším konkurentem je LLDPE. Hustota: 0,910 až 0,924 kg/cm3.

Linear Low Density PolyEthylene má díky své pravidelné struktuře lepší mechanické vlastnosti a vyšší teplotu tání než LDPE o stejné hustotě. Velmi pružný, přilnavý, tepelně svařitelný, odolnolný vůči mastnotám či chemikáliím. K typickým aplikacím LLDPE patří průtažné a přilnavé fólie. Hustota: 0,916-0,940 kg/cm3.

Medium Density PolyEthylene má poněkud větší mechanickou pevnost, je tužší a méně propustný než LDPE o nižší hustotě. MDPE se zpracovává podobně jako LDPE, ale za vyšších teplot. Hustota: 0,925 až 0,940 kg/cm³.

Metalocenové kopolymery (Metalocen Linear Low Density PolyEthylene) představují nejmladší a nejmodernější skupinu polymerů ethylenu. Dodávají obalovým fóliím mimořádnou pevnost, pružnost, odolnost a stabilitu. K typickým aplikacím mLLDPE patří průtažné a přilnavé fólie.

Největší dovolená hmotnost břemene, kterým lze trvale zatížit dopravní, přepravní nebo ukládací prostředek.

toho, zda jsou nebo nejsou v přímém styku s produktem. Primární obal je obvykle absolutní nejmenší jednotka pro distribuci, a jedná se o balení, které je v přímém kontaktu se skutečným obsahem. Sekundární obal se často používá zejména pro skupinyvýrobků. Třetí úrovní je terciární - přepravní obal. Ten pak slouží při manipulaci, přepravě a k ochraně zboží.

Jsou již tradičním a osvědčeným způsobem páskování. Vyznačují se vysokým stupněm pevnosti a používají se zejména při páskování velmi těžkých materiálů. Nevýhodou ocelových pásek je nízká odolnost vůči povětrnostním vlivům, která se však dá částečně eliminovat povrchovou úpravou (pozinkování, lakování).

Jsou vyrobeny z polyesterových vláken, které jsou k sobě slepeny speciálním lepidlem nebo jsou příčně propletené. PES pásky se vyznačují vysokou pevností a bílou barvou. Díky jejich měkkému materiálu jsou šetrné k přepravovanému zboží. Jejich velkou výhodou při kombinaci se sponou je možnost dotažení úvazu v průběhu dopravy, stejně tak je možné pásku po přepravě povolit a použít opakovaně.

Vyznačují se vyšší pevností než PP pásky. Díky této vlastnosti jsou vhodné pro balení zboží se změnou objemu v průběhu transportu. PET pásky mají zelenou barvu a často se využívají v dřevozpracujícím, stavebním nebo hutnickém průmyslu. Tyto pásky byly vyvinuty jako spolehlivá náhrada za ocelové vázací pásky.

Několikavrstvý smrštitelný materiál, který má vysokou pevnost, je průhledný a je velmi odolný proti vnějším vlivům - vysoký stupeň ochrany proti vzduchu, mrazu a vlhkosti. Je vysoce odolný vůči fyzickému poškození. Typické použití pro balení potravin, kde dobře kopíruje tvar zboží.

Jedno či více vrstevné fólie z nesmršťujícího materiálu, kde je třeba zachovat dobrou viditelnost produktu či popřípadě využít možnosti potisku obalu. Jsou hojně využívané v potravinářství, tiskařství, textilním průmyslu,.. Jedná se o kvalitní, pevný ale křehký materiál. Standardně je nabízen ve verzi BOPP, CPP a také BOPP Antifog.

Jsou určeny zejména pro střední a lehčí aplikace zboží, které během přepravy příliš nemění svůj objem. Pásky jsou zpravidla černé, případně bílé.

Fólie vytváří optimální tlak na zboží, které fixujete na paletě. Fólie je vyrobena metodou „CAST“ z primárních LLDPE materiálů a neobsahuje regranuláty degradující její vlastnosti. Neobsahuje, nevyzařuje ani neuvolňuje zdraví škodlivé látky. Je vhodná k balení expedičního materiálu před poškozením nebo znehodnocením. Stabilizace zboží na paletách při expedici anebo při dlouhodobějším uskladnění proti prachu. Fólie má vynikající elektrostatickou přilnavost, vysokou pevnost a průtažnost. Dokonale se přizpůsobí balenému materiálu.

Je garantovaný poměr délky vyjádřený v procentech na jednotku délky. Například z 1m běžné délky při průtažnosti 150 % byste při použití předepínacího zařízení měli obdržet 2,5 m fólie. Dávejte si však pozor na udávané hodnoty průtažností. Někteří prodejci často uvádějí na místo garantované provozní průtažnost.

Fólie je určena k překrytí horní části zboží, které je následně fixováno na paletě průtažnou fólií.

Je vysoce smrštitelná fólie, která je již překonána modernějšími materiály. Mezi její přednosti patří snadné použití (funguje téměř na všech typech strojů). I přesto, že ji některé firmy nabízí jako vhodné pro potravinářský průmysl, jedná se o výrobek s vysokým obsahem jedovatých látek - ftalátů (DEHP a DBP), které se uvolňují zejména při jejich svařování (chlór apod.) Další nevýhodou je také tvarová a barevná nestabilita - časem fólie křehne a mění barvu – žloutne.

Slouží k jednoduššímu označování výrobků. Díky recyklačním symbolům je evidentní, z jakého materiálu je daný produkt vyroben.

 

Skupina Kód Popis
Plasty #1 PET(E) Polyethylentereftalát
  #2 PE-HD Polyethylen s vysokou hustotou
  #3 PVC Polyvinylchlorid
  #4 PE-LD Polyethylen s nízkou hustotou
  #5 PP Polypropylen
  #6 PS Polystyren
  #7 O Ostatní plasty
  #9 ABS Akrylonitrilbutadienstyren: Většina komponent počítače, mobily, ...
Baterie #8 Olovo Olověný akumulátor
  #9 nebo #19 Alkaline Alkalický článek
  #10 NiCD Niklkadmiová baterie
  #11 NiMH Nikl Metal Hydridová baterie
  #12 Li Lithiová baterie
  #13 SO(Z) SO baterie
  #14 CZ CZ baterie
Papír #20 C PAP (PCB) Lepenka
  #21 PAP Jiný papír (časopisy, dopisy)
  #22 PAP Papír
  #23 PBD (PPB) Karton
Kovy #40 FE Železo
  #41 ALU Hliník
Dřevěné materiály #50 FOR Dřevo
  #51 FOR Korek
  #60 COT Bavlna
Textilie #61 TEX Juta
  #62-#69 TEX Ostatní textil
Sklo #71 GLS Bezbarvé sklo
  #72 GLS Zelené sklo
  #73 GLS Hnědé sklo

V obou případech se jedná o zpracování LDPE fólie za účelem opakovaného použití. Rozdíl je v kvalitě. Technologický odpad je čistý materiál, který se vyrábí z odřezků fólie při její výrobě. Recyklát je vyroben z již znečištěného materiálu – druhotného odpadu (např. plněním, balením, potiskem).

Fólie smrštitelná za tepla je speciálně vyvinuta pro balení, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči vnějším vlivům – povětrnostním podmínkám, vlhku, UV záření. Používá se pro balení velkých objemných celků. V procesu balení fólie při krátkodobém zahřívání horkovzdušnou pistolí změkne a následně kopíruje povrch baleného předmětu. Vychladnutím se její tvar fixuje a vytváří tak pevný obal.

Jde o papír s vyšší plošnou hmotností vyráběný z několika vrstev, obvykle různého vlákninového složení. Použité suroviny jsou téměř z 90% získány recyklací a samotné lepenky jsou plně recyklovatelné a použitelné jako druhotná surovina. Neobsahují žádné škodliviny nebo zakázané chemické látky. Dvou- až sedmivrstvá struktura, ve které se střídají vrstvy hladké lepenky a zvlněné lepenky. Užití především pro výrobu kartonáže, krabic, obecně v obalové technice.

Obalový materiál vyráběný slepováním jedné vrstvy zvlněného papíru a hladké krycí vrstvy škrobovým lepidlem. Používá se na balení křehkého zboží, přířezy na podložky, nebo ochranné a tlumící vložky ve skupinových nebo přepravních obalech.

Právní předpisy a normy

 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

 • Novela zákona o obalech č.94/2004 Sb.

 • Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
 • ČSN EN 13193 Obaly – Obaly a životní prostředí – Terminologie
 • ČSN 77 0052-2 Obaly – Odpady z obalů – Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů
 • ČSN 77 0054 Obaly – Požadavky na vratné spotřebitelské obaly
 • ČSN EN 13427 Obaly – Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů
 • ČSN EN 13428 Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – Prevence snižováním zdrojů
 • ČSN EN 13429 Obaly – Opakované použití
 • ČSN EN 13430 Obaly – Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu
 • ČSN EN 13431 Obaly – Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace nejnižší výhřevnosti
 • ČSN EN 13432 Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu
 • ČSN CR 13695-1 Obaly – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí – Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech
 • ČSN EN 13695-2 Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí. Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek přítomných v obalech
 • ČSN CR 13504 Obaly – Využití materiálu – Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu
 • ČSN EN 415-2 Bezpečnost balicích strojů – Balicí stroje pro předem zhotovené tuhé obaly
 • ČSN EN 415 Bezpečnost balicích strojů – Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje
 • ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie, metodologie
 • ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy. Část 2: Technické zásady a specifikace
 • ČSN EN 418 Bezpečnosť strojových zariadení. Zariadenie núdzového zastavenia. Hľadiská funkčnosti. Konštrukčné zásady.
 • ČSN 77 0001 Obalová technika. Terminologie
 • ČSN 77 0052-1 Obaly. Obalové odpady. Část 1: Terminologie. Základní termíny
 • ČSN 77 0054 Obaly. Požadavky na vratné spotřebitelské obaly
 • ČSN 77 1000 Soustava rozměrů obalů
 • ČSN EN ISO 11683 Obaly. Hmatatelné výstrahy. Požadavky
 • ČSN EN 2817+AC Balení odolné dětem. Požadavky a postupy zkoušení opět uzavíratelných obalů.
 • STN 01 5200-1 Certifikační značky

Na základě mandátu Evropské komise zpracoval CEN (Evropský výbor pro normalizaci) soubor norem pro splnění základních požadavků směrnice 94/62/EC. Dne 19. února 2005 vyšlo v Official Journal of the European Union oznámení Evropské komise odkazující na revidované normy CEN. Tímto aktem se normy staly harmonizovanými.

Technické normy smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem příslušného úřadu.