VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ANTALIS – listopad 2012

 

Článek 1: Rozsah platnosti a přednost

Těmito všeobecnými nákupními podmínkami spolu s příslušnou objednávkou se stanoví závazné podmínky pro dodávky, vybavení, zařízení a služby (dále jen „zboží“) objednané společností Antalis Company, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na objednávkovém formuláři (dále jen „ANTALIS“). ANTALIS není vázána všeobecnými prodejními podmínkami dodavatele ani žádnými dalšími či jinými podmínkami či ustanoveními, které mohou být dodavatelem uvedeny na jakémkoliv návrhu, cenové nabídce,sazebníku,potvrzení o příjmu,faktuře,balicím listu nebo podobném dokladu, a žádný průběh plnění, průběh prodeje ani obchodní zvyklosti nebudou využity ke změně těchto Všeobecných nákupních podmínek, pokud s tím ANTALIS výslovně písemně nesouhlasí.

 

Článek 2: Převzetí objednávky

Dodavatel společnosti ANTALIS vrátí řádně podepsaný doklad o převzetí objednávky do jednoho (1) pracovního dne od převzetí objednávky (vyjma případů, kdy je výslovně sjednána jiná lhůta).Jestliže dodavatel mimo to objednávku ve výše uvedené časové lhůtě písemně neodmítne, bude objednávka na základě těchto všeobecných nákupních podmínek považována za převzatou ("smlouva").Realizace objednávky bude dokladem o jejím převzetí podle podmínek smlouvy.

 

Článek 3: Dodržení právních předpisů

Dodavatel bude vždy dodržovat veškeré zákony, předpisy a nařízení platná pro tuto smlouvu včetně mimo jiné všech zákonů týkajících se pracovněprávních vztahů a životního prostředí. Zboží musí být doručeno s příslušnými pokyny k použití, podmínkami bezpečného a optimálního uchovávání a údržby, jakož i doklady předepsanými normami, zákony a předpisy země doručení. Pokud to nebude při doručení splněno, ANTALIS si vyhrazuje právo zboží nepřijmout.

 

Článek 4: Doručení, čas přejímky

Dodržení času je nezbytné a všechna data uvedená v této smlouvě jsou neměnná. V případě, že dodavatel očekává, že bude mít s dodržením jakéhokoliv data doručení nebo jiného svého závazku podle této smlouvy jakékoliv potíže, neprodleně o tom písemně uvědomí společnost ANTALIS.

 

Článek 5: Doručení zboží

5.1    : Podmínky a obsah dodávek

Dodavatel se bude řídit platnými podmínkami pro vjezd a vykládku v místě doručení.Není-li výslovně stanoveno jinak, bude zboží doručeno v souladu s mezinárodní dodací doložkou DAP (Incoterms 2010) s přiloženým dodacím listem s uvedeným číslem objednávky, označením zboží a jeho množstvím.V případě, že dodací list chybí, bere se při uhrazení faktury v potaz pouze hmotnost a množství, které zaznamená ANTALIS.

5.2    : Balení a doprava

Dodavatel zabalí, označí a přepraví zboží v souladu s řádnou obchodní praxí a specifikací společnosti ANTALIS takovým způsobem, aby zabránil poškození během dopravy, a umožní efektivní vykládku, manipulaci a uskladnění zboží, přičemž veškeré zboží bude zřetelně označeno jako určené společnosti ANTALIS. Dodavatel bude odpovědný za jakoukoliv újmu či škodu z důvodu nesplnění výše uvedeného. ANTALIS nebude muset uplatňovat vůči zúčastněnému společnému přepravci za tuto újmu či škodu žádné nároky.

5.3    : Čas doručení

Data doručení zboží do konečného místa určení jsou závazná a mohu být změněna pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti ANTALIS. Dodavatel neuskuteční žádnou částečnou dodávku ani dodávku před sjednaným datem (daty) doručení nebo po něm, pokud ANTALIS písemně nesouhlasí s jiným termínem. Je-li odsouhlaseno dřívější doručení, bere se při výpočtu data splatnosti faktury v potaz pouze smluvní datum doručení.ANTALIS si však vyhrazuje právo odmítnout přijmout jakoukoliv předčasnou dodávku zboží a vrátit je zpět na náklady a riziko dodavatele.

5.4    : Důsledky zpožděného doručení

V případě zpožděného doručení může ANTALIS(i) požadovat expresní doručení na náklady dodavatele; (ii) použít penále za zpožděné plnění ve výši 1 % z ceny dotčeného zboží včetně daně za každý týden prodlení, nejvýše však 5 % (vyjma případů, kdy jsou výslovně sjednány jiné částky); (iii) započíst tato penále vůči částkám splatným dodavateli za předpokladu, že dodavatel do čtyř dnů po obdržení tohoto oznámení od společnosti ANTALIS nevznese žádnou námitku; a (iv) bez dalšího vypovědět či ukončit platnost celé nebo části jakékoliv objednávky, která není doručena včas, písemnou výpovědí, aniž by tím byla dotčena jakákoliv další práva a opravné prostředky.

5.5    : Potvrzení o přijetí zboží

Doručení bude považováno za uskutečněné v okamžiku, kdy ANTALIS potvrdí jeho přijetí.Potvrzení o přijetí spotřebního zboží nebo zboží určeného k přímé spotřebě bude doloženo podpisem dodacího listu ze strany společnosti ANTALIS,a to bez výhrad;potvrzení o přijetí služeb bude doloženo skutečným, konkrétním poskytnutím služeb v plném rozsahuspolečnosti ANTALIS, a to bez výhrad.Ani jedno však nepředstavuje převzetí zboží, pokud jde o jeho nezávadnost a shodu s předpisy. Potvrzení o přijetí vybavení nebo zařízení, které vyžaduje instalaci, nastavení anebo uvedení do provozu, bude doloženo podpisem předávacího protokolu ze strany společnosti ANTALIS, a to bez výhrad.

 

Článek 6: Ceny a platby

6.1    : Cena

Všechny ceny budou představovat pevně stanovené ceny za řádně zabalené a doručené zboží anebo instalaci vybavení/zařízení, včetně nastavení a uvedení do provozu, dopravené a vyložené na místě určeném společností ANTALIS. Doprava zboží se uskuteční na náklady a riziko dodavatele. Pevně stanovené ceny zahrnují pojištění, celní poplatky, cla a daně.

6.2    : Platby

Faktury k úhradě musí být za každý nákup zaslány na účetní oddělení společnosti ANTALIS a musí v nich být uvedeno přinejmenším číslo objednávky, množství zboží, jakož i datum a číslo dodacího listu.Pod podmínkou, že ANTALISzboží převezme a faktura bude obsahovat všechny náležitosti, bude provedena platba v plné výši,a to bezhotovostním převodem, prostřednictvím EDI transakce nebo jiným způsobem písemně sjednaným se společností ANTALIS v souladu s datem splatnosti uvedeným na objednávce. Nesplní-li dodavatel kteroukoliv z podmínek stanovených touto smlouvou, může společnost ANTALIS platbu pozastavit. ANTALIS je kdykoliv oprávněna započíst a odečíst jakoukoliv částku, kterou ANTALIS dluží dodavateli, z částky, kterou dluží dodavatel společnosti ANTALIS, bez ohledu na povahu daného nároku. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakýkoliv dluh, který je společnost ANTALIS povinna splatit dodavateli, může jménem společnosti ANTALIS uhradit jakákoliv jiná právnická osoba, která je součástí skupiny Antalis Group, anebo třetí osoba určená společností ANTALIS, přičemž tyto úhrady dluh společnosti ANTALIS uspokojí.

6.3    : Vlastnictví:

Vlastnický nárok na zboží přejde na společnost ANTALISpři doručení s výjimkou zpožděného doručení zboží (článek 5.3), i když část ceny dosud není splatná nebo je neuhrazená. V případě provedení zálohových plateb za zboží před jeho doručením, přechází vlastnictví zboží při platbě.

 

Článek 7: Převzetí a přenesení rizika

Převzetí a přenesení rizika za zboží proběhne u společnosti ANTALIS po řádné kontrole bez ohledu na platební podmínky a podmínky doručení.

 

Článek 8: Kvalita

8.1    : Bezvadnost a shoda

Dodavatel potvrzuje, že zboží nemá žádné vady a je ve shodě s podmínkami této smlouvy.Kontrola nebo úhrada zboží ze strany společnosti ANTALIS nepředstavuje převzetí ani nezbavuje dodavatele žádného z jeho závazků, prohlášení nebo záruk podle této smlouvy. ANTALIS si vyhrazuje právo zkontrolovat zboží u dodavatele v průběhu realizace objednávky.Jestliže společnost ANTALIS provádí jakoukoliv kontrolu nebo test v prostorách dodavatele, poskytne dodavatel přiměřené vybavení a asistenci za účelem zajištění bezpečnosti a vyhovujících podmínek personálu společnosti ANTALIS, který kontrolu provádí.Dodavatel se zavazuje, že společnost ANTALIS okamžitě uvědomí, bude-li mít jakékoliv podezření, že zboží doručené společnosti ANTALIS neodpovídá podmínkám.

8.2    : Certifikace ISO

V případě, že má dodavatel certifikace ISO, představují tyto podmínky potvrzení dodavatele o tom, že splnil všechny závazky z nich plynoucí, čímž se omezují kontroly kvality požadované při doručení do areálu společnosti ANTALIS.Dodavatel musí navíc společnost ANTALIS okamžitě uvědomit o veškerých závažných událostech souvisejících s těmito certifikacemi ISO (obnovení, zrušení).

8.3    : Změny zboží

Dodavatel bez předchozího písemného souhlasu společnosti ANTALIS neprovede žádné změny zboží, výrobních postupů, místa výroby, surovin apod.V případě schválené změny ponese veškeré vzniklé náklady na testy způsobilosti a jiné zkoušky dodavatel. Dodavatel odkoupí zpět zboží ze zásob společnosti Antalis za nákupní cenu v případě, že bude zboží staženo z nabídky.

8.4    : Poskytování služeb, jednání v dobré víře

Jakýkoliv návrh, výroba, instalace nebo doručení nebo jiný závazek, který má být proveden dodavatelem nebo jeho jménem podle této smlouvy, musí být splněn s patřičnou dovedností a péčí a v dobré víře. Dodavatel ponese za toto plnění plnou odpovědnost.

 

Článek 9: Záruka

Smluvní záruky počínají běžet na dobu 24 měsíců v den, kdy společnost ANTALIS potvrdí přijetí zboží (viz článek 5.5 výše), pokud se strany nedohodnou jinak.

9.1: Zboží

Dodavatel prohlašuje a zaručuje se společnosti ANTALIS, že zboží:(i)je vhodné pro zamýšlený účel a je nové, prodeje schopné, dobré kvality a bez jakýchkoliv vad na designu, materiálu, zhotovení a zpracování; (ii) odpovídá specifikaci a dalším požadavkům podle této smlouvy; (iii)neváznou na něm žádná zadržovací práva ani věcná břemena; (iv) je poskytované spolu se všemi informacemi/pokyny nezbytnými k jeho řádnému a bezpečnému užívání; (v) jsou k němu přiloženy všechny požadované licence k jeho zamýšlenému použití včetně práva na přenos a práva na udělení sublicencí; (vi) neporušuje ani neomezuje žádný domácí či zahraniční patent, autorské právo, obchodní tajemství, ochrannou známku ani jiná práva duševního vlastnictví žádné třetí strany (vii)a je vyrobeno, skladováno a dopravováno podle všech práv a předpisů platných v zemi výroby, skladování a tranzitu, zejména pokud jde o zákony týkající se zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a práce.

9.2: Opravné prostředky

Jestliže bude nějaké zboží vadné nebo nebude ve shodě s požadavky této smlouvy, ANTALIS o tom neprodleně uvědomí dodavatele, a aniž by tím bylo dotčeno jiné právo nebo opravný prostředek podle této smlouvy nebo platných zákonů, může dle svého vlastního uvážení a na náklady a riziko dodavatele: (i) požadovat náhradu ceny uhrazené podle této smlouvy v plné výši a vrátit dotčené zboží; nebo (ii) požadovat, aby dodavatel tuto vadu nebo neshodu neprodleně napravil nebo vyměnil vadné zboží za zboží, které odpovídá specifikaci. Odmítnuté zboží je považováno za nedoručené. Dodavatel si vyzvedne zboží do 15 dnů od oznámení o neshodě či vadě. Převzetí nebo uhrazení veškerého nebo jakékoliv části zboží podle této smlouvy nebude považováno za prominutí práva společnosti ANTALIS zrušit nebo vrátit nebo odmítnout veškeré toto zboží nebo jeho část z důvodu neshody nebo vad, ať už skrytých či zjevných, nebo jiného porušení záruk, nebo nárokovat náhradu škody, včetně výrobních nákladů a ušlého zisku nebo jinou konkrétní náhradu škody, která vznikla společnosti ANTALIS.

 

Článek 10: Odpovědnost

Dodavatel je zodpovědný za veškerou škodu způsobenou přímo či nepřímo společnosti ANTALISv důsledku porušení jeho závazku, včetně mimo jiné zpožděného doručení, nebo v důsledku neshody. Dodavatel společnost ANTALIS, její zástupce a zaměstnance odškodní a nebude je činit odpovědnými za žádné žaloby, soudní pře nebo správní řízení, nároky na náhradu škody, rozsudky, závazky, úroky, právní poplatky, náklady a výdaje třetích stran jakékoliv povahy (včetně mimo jiné konkrétní, nepřímé, vedlejší či následné náhrady škody) bez ohledu na to, zda vznikly před nebo po uskutečnění dodávky zboží podle této smlouvy, byly způsobené nebo údajně způsobené jakýmkoliv způsobem jednáním, opomenutím,chybou, porušením výslovné nebo implicitní záruky či povinností podle této smlouvy,nebo nedbalostí dodavatele (nebo kohokoliv jednajícího jeho jménem pod jeho vedením nebo řízením). ANTALIS nenese vůči dodavateli odpovědnost za žádnou ztrátu příjmů, ušlý zisk nebo jiné náhodné či následné škody, i když byla na možnost takových škod upozorněna. ANTALIS nebude v žádném případě vůči dodavateli ani jeho nástupcům nebo postupníkům odpovědná za škody přesahující částku splatnou dodavateli za plnění podle této smlouvy v plném rozsahu, s odečtením částek již zaplacených společností ANTALIS.

 

Článek 11: Pozastavení nebo vypovězení smlouvy

Aniž by tím bylo dotčeno jakékoliv jiné právo nebo opravný prostředek náležící společnosti ANTALIS podle této smlouvy nebo ze zákona, je společnost ANTALIS oprávněna dle svého vlastního uvážení pozastavit nebo vypovědět bez dalšího a s okamžitou platností své závazky podle této smlouvy v plném rozsahu nebo zčásti podáním písemné výpovědi, a to v případě, že:(i)dodavatel poruší jakýkoliv svůj závazek podle této smlouvy; dodavatel bude v konkurzním nebo insolvenčním řízení, bude na něj uvalena konkurzní správa, bude v likvidaci, bude předmětem postoupení ve prospěch věřitelů v rámci podacího nebo návrhového řízení, anebo (ii) ANTALIS nenese vůči dodavateli za toto vypovězení odpovědnost. V případě vypovězení bude jakýkoliv závazek uzavřený před vypovězením splněn podle podmínek této smlouvy.

 

Článek 12: Duševní vlastnictví a zachování mlčenlivosti

Dodavatel zachová mlčenlivost o všech informacích poskytnutých společností ANTALIS nebo jménem společnosti ANTALISnebo získaných podle této smlouvy jako důvěrné, včetně mimo jiné návrhů specifikací, výkresů, vzorců, dokladů, nástrojů, či forem poskytnutých nebo vytvořených s úmyslem výroby zboží objednaného společností ANTALIS („informace“). Dodavatel použije všechny tyto informace pouze pro účely této smlouvy a při jejich ochraně bude postupovat přinejmenším s přiměřenou péčí.Všechny tyto informace zůstanou úplným a výlučným vlastnictvím společnosti ANTALISa dodavatel na žádost společnosti ANTALIS neprodleně vrátí společnosti ANTALIS jakoukoliv kopii těchto informací bez zbytečného prodlení. Dodavatel se zavazuje, že postoupí veškerá práva duševního vlastnictví, která případně vzniknou realizací objednávky, a uznává, že součástí ceny uhrazené za zboží je rovněž odměna za převod práva duševního vlastnictví.

 

Článek 13: Různá ustanovení

Tato smlouva se řídí právním řádem a je vykládána podle právního řádu platného v zemi sídla společnosti ANTALIS nebo švýcarským federálním právním řádem, pokud není dodavatel z této země, s vyloučením střetu zákonných předpisů a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). (II) Nepodaří-li se vyřešit spory přátelskou cestou, veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní(a) budou podléhat výhradní jurisdikci místně příslušných soudů v sídle společnosti ANTALIS nebo dle volby společnosti ANTALIS, (b) jurisdikci subjektu dodavatele, u nějž byla podána objednávka, nebo (c) rozhodčímu řízení podle Pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory (Paříž) nebo(d) soudům v Ženevě; dodavatel se tímto vzdává veškeré obhajoby z nedostatku osobní příslušnosti a nevhodnosti místa soudu.(III)Dodavatel bude poskytovat plnění podle této smlouvy jako nezávislý dodavatel a nic v této smlouvě není zamýšleno s účelem založení partnerství, společného podniku nebo pracovněprávního vztahu mezi smluvními stranami.Dodavatel nezadá žádnému subdodavateli, nepředvede, nezastaví ani nepostoupí žádná ze svých práv a povinností podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti ANTALIS.(IV)Jestliže bude jakákoliv z těchto podmínek považována za neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, zbývající podmínky zůstávají v platnosti a dotčená podmínka (podmínky) bude nahrazena za platnou takovým způsobem, aby bylo dosaženo jejího původního účelu. (V) Neuplatnění nebo prodlení s uplatněním jakéhokoliv ustanovení této smlouvy ze strany společnosti ANTALISnepředstavuje vzdání se jejích práv v něm uvedených.Vzdání se práva, souhlas ani změna nejsou pro smluvní strany závazné, pokud nejsou učiněny písemně a podepsány oběma smluvními stranami. (VI) Práva a opravné prostředky vyhrazené společnosti ANTALIS se sčítají a platí mimo jakákoliv další nebo budoucí práva a opravné prostředky poskytované podle této smlouvy, ze zákona nebo práva spravedlnosti. (VII) Dodavatel úzce spolupracuje se společností Antalis při plnění Korporátního programu společenské odpovědnosti a souhlasí s tím, že u něj bude proveden audit a že bude reagovat na veškeré požadavky ohledně hodnocení, přičemž tyto závazky jsou nezbytné povahy. (VIII) ANTALIS je oprávněna provádět v prostorách dodavatele audity za účelem kontroly dodržování jeho závazků.