Po - Pá 8:00 - 16:30
Kontaktujte nás


FAQ Zákaznický servis

Níže naleznete podrobné odpovědi na nejčastěji kladené otázky ohledně zákaznického servisu.

Vaše spokojenost je pro nás důležitá. Naši poradci pro zákazníky jsou zde k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00.

 

Můžete nás také kontaktovat :

  • Emailem: klikněte zde (pro kontaktní formulář)
  • Napište nám , seznam poboček zde

Pro bližší informace kontaktujte naše zákaznické centrum

  1. Zde se můžete obrátit na náš zákaznický servis nebo kliknout na „kontaktujte nás“ a v nabídce kontaktního formuláře vyberte „nahlásit problém“. Budeme vás kontaktovat, abychom vysvětlili postup.

1. Kupující je oprávněn reklamovat dodané zboží v případě, kdy se jeho kvalita, druh či množství (nad
rámec tolerance) odchyluje od sjednaných podmínek. Reklamace se uplatňuje pouze písemnou
formou s uvedením data dodání zboží, čísla příslušné faktury, druhu zboží, čísla palety a konsignace
(nejlépe originální označení palety), reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků před,
popřípadě po zpracování a dále s uvedením požadavku kupujícího na odstranění vady.


2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na
kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou
prodávající způsobil porušením své povinnosti.


3. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, nejpozději však do 7 dnů, tyto
vady musí být zapsány v dodacím listu a potvrzeny přepravcem.


4. Skryté vady je kupující povinen reklamovat písemně ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6
měsíců po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za
podmínek stanovených v příslušných normách pro jednotlivé druhy materiálů.


5. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit, nejpozději však ve lhůtě výše uvedené (v odst. 3. a 4.), zaniká odpovědnost
prodávajícího z vadného plnění.


6. Neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je
pro obě strany závazný. Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž
neprospěch vyjdou výsledky analýzy.


7. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, a to u vad zjevných nejpozději do
30 dnů a u vad skrytých do 60 dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o vadách, případně ode
dne předání reklamovaného zboží prodávajícímu. Povahu a odůvodněnost reklamované „skryté“
vady vždy posuzuje výrobce daného zboží. Prodávající je povinen předložit reklamaci skryté vady
zboží k posouzení výrobci nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po přijetí všech
reklamačních podkladů. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované „skryté“ vady je
rozhodné stanovisko výrobce daného reklamovaného zboží. Pokud prodávající reklamaci vad zboží
nebo výrobce reklamaci skrytých vad zboží neuzná, oznámí to prodávající kupujícímu, a to u vad
zjevných ve lhůtě 30 dnů a u vad skrytých ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení
kupujícího o vadách zboží (prostřednictvím pošty, elektronickou nebo faxovou zprávou) doručeno.

 

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Klikněte zde a použijte náš kontaktní formulář pro zákaznické služby.