Udržitelný rozvoj, Vizuální komunikace, Akce

Světový den životního prostředí
Potřebujeme se bavit o plastech!

05 Kvě 2023 — Světový den životního prostředí; změna klimatu; plasty; udržitelnost
Tisk
Sustainability

Letos 5. června si připomínáme 50. výročí Světového dne životního prostředí. Miliony lidí se každoročně spolu s vládami, podniky a komunitními organizacemi podílejí na úžasných ekologických iniciativách. Světový den životního prostředí je také slavnostní příležitostí, jak na určitý problém upozornit. Letos se zaměřuje na řešení, jak porazit znečištění plasty. Ve společnosti Antalis to rozhodně bije do očí.

Letos 5. června si připomínáme 50. výročí Světového dne životního prostředí. Miliony lidí se každoročně spolu s vládami, podniky a komunitními organizacemi podílejí na úžasných ekologických iniciativách. Světový den životního prostředí je také slavnostní příležitostí, jak na určitý problém upozornit. Letos se zaměřuje na řešení, jak porazit znečištění plasty. Ve společnosti Antalis to rozhodně bije do očí.

Pohled na znečištění plastem

Plasty představují nejvýznamnější a nejtrvalejší část mořského odpadu, která tvoří přibližně 85% celkového odpadu v mořích. Množství mořského odpadu se zvyšuje podél pobřeží a ústí řek, na odlehlých ostrovech, v mořském ledu...v podstatě všude. Je to docela neuvěřitelné, uvážíme-li, že plasty byly do životního prostředí zavedeny teprve před 70 lety. Dopad znečištění moří plasty je značný a má nepříznivé účinky na biologickou rozmanitost a ekosystémy.

Je naléhavě nutné dosáhnout pozitivní změny ve velkém měřítku, protože množství plastů stále roste.

Jak překonat plastovou hrozbu

Vzhledem k tomu, že znečištění plasty, narušení biologické rozmanitosti a nestabilita klimatu jsou nejnaléhavějšími krizemi naší doby, je snížení toku plastů nanejvýš důležité. Většina potřebných řešení již existuje. Této změně napomáhají četné místní a národní iniciativy, jako jsou národní zákazy jednorázových plastů, závazky podniků týkající se cirkulárnosti (snižování, recyklace a opětovné použití plastů), komunitní úklidy, zákazy tašek atd.

Program OSN pro životní prostředí sdílí osm pokynů, jak postupovat v této oblasti

  • Zlepšení systémů nakládání s odpady tak, aby byla k dispozici vhodná infrastruktura pro příjem plastového odpadu a zajištění jeho opětovného využití.
  • Posílení oběhového hospodářství podporou udržitelnějších postupů spotřeby a výroby v celém hodnotovém řetězci plastů.
  • Zapojení spotřebitelů do řešení problematiky znečištění plasty s cílem ovlivnit trh a inspirovat ke změně chování.
  • Uzavření kohoutku postupným vyřazováním nepotřebných, vyhnutelných a nejproblematičtějších plastových předmětů a jejich nahrazováním alternativními materiály, výrobky a službami.
  • Vypořádání se s dědictvím prostřednictvím účinného monitorování s cílem zjistit zdroje, množství a osud plastů.
  • Zlepšení a posílení správy na všech úrovních.
  • Zvyšování znalostí a účinnosti monitorování s využitím spolehlivých vědeckých poznatků.
  • Zlepšení financování pomocí technické pomoci a budování kapacit.

Společnost Antalis se zavázala být součástí řešení

Působíme na dvou hlavních oblastech:

  • Optimalizace výroby a používání plastů především prostřednictvím většího opakovaného použití a recyklace obalových výrobků.
  • Nahrazování plastů na bázi fosilních paliv alternativními materiály, které mají omezený dopad na životní prostředí, kdykoli je to možné.

 

Také se snažíme posílit postavení našich zainteresovaných stran, zejména našich zákazníků, a pomáháme jim činit odpovědnější nákupní rozhodnutí. Náš systém Green Star k tomu slouží tím, že hodnotí ekologické vlastnosti každého výrobku.

Splnění očekávání našich komunit je více než kdy jindy jádrem naší strategie. Společnost Antalis se snaží zvyšovat povědomí o globálních změnách klimatu a podporovat své zákazníky v tom, aby se rozhodovali správně pro sebe i pro planetu.

Chcete se dozvědět více o plastech?

Stáhněte si zprávu UNEP: Od znečištění k řešení: globální hodnocení znečištění moří odpadky a plasty.