Životní prostředí

ecolabel_logo_119x119.gif

 Naše tiskové papíry získaly prestižní značku Ecolabel

Výrobky označené symblem EU Ecolabel, musí splňovat ekologická kritéria zahrnující všechny fáze životnosti výrobků.  Znamená to nižší dopady na životní prostředí, jako jsou například nižší emise do ovzduší a vodní emise, snížení spotřeby elektrické energie a lepší využívání odpadů ve srovnání s podobnými produkty na trhu.

Kritéria EU Ecolabel pro výrobky z potištěného papíru byla stanovena podobně s cílem odměnit výrobky z potištěného papíru, které jsou vyrobeny v souladu s přísnými požadavky ochrany životního prostředí, ale také zaručit, aby tištěný dokument byl recyklovatelný.

Je to proto pro jakoukoliv společnost skvělý způsob, jak komunikovat vynikající environmentální vlastnosti svého tisku.


Výrobky, které lze certifikovat

Toto logo mohou nést pouze výrobky získané výrobním procesem spočívajícím v potištění papíru.  Kromě tisku může toto zpracování zahrnovat konečnou úpravu (například skládání, ražbu a řezání nebo sestavování, použití lepidla, vázání, šití).

K výrobkům z potištěného papíru patří noviny, reklamní materiály a bulletiny, časopisy, periodika, katalogy, knihy, letáky, brožury, plakáty, vizitky a štítky.

Výrobky z potištěného papíru sestávají alespoň z 90% své hmotnosti z papíru, lepenky nebo substrátů na bázi papíru, s výjimkou knih, katalogů, brožur nebo tiskopisů, které sestávají alespoň z 80% své hmotnosti z papíru nebo lepenky nebo substrátů na bázi papíru.  Vkládky, obálky a jakékoliv potištěné části papíru tvořící součást finálního výrobku z potištěného papíru se považují za součást výrobku z potištěného papíru.


Žádost o značku EU Ecolabel

Kritéria EU Ecolabel pro výrobky z potištěného papíru jsou následující:

část specifická pro daný úsek, týkající se řídících postupů;

část specifická pro výrobek, která se může v průběhu platnosti licence EU Ecolabel měnit (například: papírový substrát, spotřební materiál použitý pro tisk, potahování a konečnou úpravu výrobku z potištěného papíru nebo množství vytvořeného papírového odpadu).

Kritéria EU Ecolabel pro výrobky z potištěného papíru se týkají dopadů výrobku na životní prostředí v různých fázích výroby a stanovují omezení ohledně substrátu, vyloučeného nebo omezeného používání látek, emisí do vody a ovzduší, nakládání s odpady a recyklovatelnosti, využití energie, požadavků na kvalitu, informací a školení zaměstnanců

Žadatel musí shromáždit dokumentaci obsahující všechny příslušné údaje a prohlášení výrobců vztahující se k výrobku EU Ecolabel a dokumentaci pro všechna kritéria relevantní pro daný produkt.  Veškerá relevantní dokumentace musí být zaslána spolu s žádostí příslušnému orgánu.

Po obdržení žádosti příslušný orgán dokumentaci prostuduje včetně materiálů zaslaných přímo dodavateli.  Příslušný orgán má možnost vyžádat si další informace, pokud to bude nutné.


Kdo může o značku EU Ecolabel požádat?

Žádosti o ekoznačku mohou podávat výrobci, dovozci, poskytovatelé služeb, obchodníci a maloobchodníci.  Možnými žadateli jsou nakladatelé, vydavatelé, knihkupci, tiskárny, reklamní agentury/agentury PR, soukromé společnosti a veřejné instituce.

Licence EU Ecolabel pro výrobky z tištěného papíru se neuděluje společnostem poskytujícím tiskové a kopírovací služby ani polygrafickým společnostem.

Žádost o licenci pro výrobky z potištěného papíru je možné podat:
 

pro konkrétní výrobek z potištěného papíru identifikovaný svým obchodním názvem (např. časopis XXX) nebo

pro jednu kategorii výrobků (např. časopisy, brožury, knihy, noviny).  V tomto případě musí být kategorie výrobků označena co nejpřesněji (např. časopisy lepené, formát X-Y, strany A-B).


Pro více informací klikněte zde.