Všeobecné obchodní podmínky

 

                                                   VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ANTALIS s.r.o.
se sídlem: Office Park Nové Butovice, Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČ: 15502775, DIČ: CZ
15502775
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103462
tel. +420 233 113 211, fax. +420 233 113 223, email: antalis@antalis.cz
platnost od 15.4.2019 (nahrazuje všechny předchozí VOP)

 


I. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dodávané společností
ANTALIS s.r.o. (prodávající) všem fyzickým i právnickým osobám (kupující), objednávané obvyklým
způsobem (osobně, emailem, telefonicky, faxem, poštou, prostřednictvím internetového obchodu).
Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou
smluvních stran.


2. Ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě
objednávek učiněných prostřednictvím internetového obchodu společnosti ANTALIS s.r.o., kupující
potvrdí svůj souhlas s podmínkami při vstupu na internetové stránky společnosti ANTALIS s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky naleznete na internetových stránkách http://www.antalis.cz.


3. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje objednávka kupujícího doložená potvrzeným dodacím
listem nebo jiným dokladem potvrzujícím převzetí objednaného zboží kupujícím.
4. Všechny vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny v kupní smlouvě a nejsou
obsaženy v těchto všeobecných obchodních podmínkách, se budou řídit příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, dále jen občanský zákoník.


II. Objednávka zboží

1. Objednávka zboží učiněna kupujícím způsobem, který je specifikován v článku I. bodě 1, je
považována za závaznou a prodávající ji akceptuje zpravidla stejným způsobem, jakým byla
učiněna.


2. Objednávky nestandardního zboží (nestandardní zboží je zboží, které prodávající nevede jako svůj
stálý sortiment) budou prodávajícím akceptovány pouze na základě písemné objednávky kupujícího
s uvedením závazného termínu odběru zboží. Minimální množství objednaného nestandardního
zboží musí být v souladu s minimálním množstvím stanoveném výrobcem. Zboží bude ze skladu
vyexpedováno v dohodnutém termínu dodání uvedeném v objednávce, pokud nebude mezi
smluvními stranami dohodnuto jinak, nejpozději však do 60 dní od přijetí zboží na sklad. Po tomto
termínu je možné dohodnout skladování již vyfakturovaného zboží ve skladu prodávajícího za
úplatu.

 


III. Způsob plnění

1. Pokud přepravu zboží zajišťuje prodávající, je dodávka splněna doručením zboží do místa určení a
jeho odevzdáním kupujícímu. Kupující je povinen potvrdit svým podpisem na dodacím listu převzetí
zboží (jednotlivé položky). V případě, že kupující nezajistí převzetí zboží v dohodnutém místě a
čase, bude zboží uskladněno u prodávajícího, který je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na
dodávku a požadovat úhradu zvýšených nákladů spojených s přepravou, skladováním a manipulací.
Prodávající odešle kupujícímu zprávu o místě uložení zboží emailem či faxem. Jelikož je doprava
k zákazníkům zajištěna externími přepravci, je datem uskutečnění zdanitelného plnění den předání
zboží prvnímu přepravci.


2. Pokud přepravu zboží zajišťuje sám kupující na své náklady, je dodávka prodávajícím splněna
odevzdáním zboží prvnímu dopravci určeném kupujícím.

3. Závazek prodávajícího zaniká, pokud nelze přijatou objednávku realizovat z důvodu vyšší moci
(živelné katastrofy, stávky apod.). O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně
informovat.


4. Dodávka je uskutečněna včas, když dojde k plnění v průběhu dodací lhůty. Dodací lhůtou se rozumí
lhůta, která je stanovena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Za nedodržení dodací lhůty
způsobené třetí stranou nenese prodávající odpovědnost.


5. Vznikne-li kupujícímu škoda v důsledku prodlení dodání zboží způsobené prodávajícím a pokud svůj
závazek nesplní ani po uplynutí přiměřené lhůty, odpovídá za tuto újmu prodávající. Výše nároku na
náhradu prokazatelné škody způsobené prodlením v takovém případě činí maximálně 5 % z hodnoty
dlužného plnění.

 


IV. Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí poškození, ztráty nebo zničení zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem
odevzdání zboží kupujícímu v místě plnění nebo předáním zboží prvnímu dopravci, pokud si
dopravu zajišťuje kupující.


2. V případě dopravy zboží prodávajícím odpovídá prodávající za škodu na zboží až do okamžiku
předání zboží kupujícímu v místě určení.


3. Pokud dojde k poškození anebo ztrátě zásilky zboží při použití veřejné přepravy, uplatní reklamaci
vůči dopravci objednatel přepravy.


V. Cena zboží a služeb

1. Ceny jsou stanoveny dohodou smluvních stran v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. v
platném znění. Dohodnuté ceny neobsahují daň z přidané hodnoty.


2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v ceníku během roku v závislosti na změně peněžního
kurzu, nárůstu inflace a při změnách dodavatelských podmínek.


3. V některých případech je potřeba udělat přepočet archů a hmotnosti zboží (např. počet archů, cena
za 1 kg a pod). Hmotnost 1000 archů je daná výpočtem: X x Y x GR x 1000, kde X a Y jsou rozměry
archů v metrech a GR je hmotnost v kilogramech na m2. Tento přepočet je použit i při fakturaci
zboží.


4. Prodávající účtuje ke každé dodávce ze skladu logistický příplatek ve výši 1,15% z hodnoty
objednávky bez DPH.


5. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za podlimitní množství zboží. Tento poplatek je
účtován podle ceníku jednotlivých sektorů prodávajícího.


6. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za vrácení zboží až do výše 10 % z ceny
objednaného zboží, min. však 400 Kč.


7. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za platbu na dobírku ve výši 70 Kč bez DPH

 


VI. Platební podmínky


1. Pro zaplacení kupní ceny je rozhodující platební podmínka, která je dohodnuta s kupujícím při
každé dodávce zboží.


2. Platební podmínka daňového dokladu je platba předem, není-li dohodnuto jinak.


3. Originál daňového dokladu - faktury je kupujícímu předán spolu s objednaným zbožím nebo emailem
na základě písemného souhlasu s formou zasílání elektronických dokumentů. V případě, že kupující
požaduje zaslání faktury poštou, je prodávající oprávněn účtovat k ceně zboží i poštovné.


4. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním fakturované částky na účet prodávajícího nebo
převzetím finanční hotovosti při dodání zboží.


5. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn vyúčtovat
kupujícímu úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku.


6. Po dlužníkovi (kupujícím), který je v prodlení se zaplacením vyúčtovaných úroků, je prodávající jako
věřitel oprávněn požadovat úroky z úroků.


7. V případě, že je kupující v prodlení s platbou kupní ceny za předchozí dodávky, je prodávající
oprávněn odmítnout plnění dalších dodávek.


8. Při prvních dodávkách zboží u nových kupujících požaduje prodávající platbu předem nebo
v hotovosti při dodání.


VII. Kvalita


1. Zboží je dodáváno v kvalitě a množství odpovídající příslušným platným normám jednotlivých
výrobců. Prodávající nebude v prodlení s dodáním zboží v případě, že množství dodaného zboží
odpovídá toleranci definované v mezinárodních pravidlech uvedených ve všeobecných prodejních
podmínkách CEPAC ("General Conditions of Sale of Paper and Board Manufacturers in EEC
according to the recommandation of the European Confederation of Pulp, Paper and Board
Industrie"). Pokud je zboží dodané v rámci této tolerance, prodávající neodpovídá kupujícímu za
případně vzniklou újmu, ani nemá tato skutečnost vliv na kupní cenu. Kupující bude proto povinen
uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu i v případě, že by množství zboží neodpovídalo
objednávce, dodacímu listu a/nebo jinému předmětnému dokumentu, to vše za podmínky, že je
dodržena dohodnutá tolerance množství zboží.

 


VIII. Reklamace


1. Kupující je oprávněn reklamovat dodané zboží v případě, kdy se jeho kvalita, druh či množství (nad
rámec tolerance) odchyluje od sjednaných podmínek. Reklamace se uplatňuje pouze písemnou
formou s uvedením data dodání zboží, čísla příslušné faktury, druhu zboží, čísla palety a konsignace
(nejlépe originální označení palety), reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků před,
popřípadě po zpracování a dále s uvedením požadavku kupujícího na odstranění vady.


2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na
kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou
prodávající způsobil porušením své povinnosti.


3. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, nejpozději však do 7 dnů, tyto
vady musí být zapsány v dodacím listu a potvrzeny přepravcem.


4. Skryté vady je kupující povinen reklamovat písemně ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6
měsíců po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za
podmínek stanovených v příslušných normách pro jednotlivé druhy materiálů.


5. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit, nejpozději však ve lhůtě výše uvedené (v odst. 3. a 4.), zaniká odpovědnost
prodávajícího z vadného plnění.


6. Neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je
pro obě strany závazný. Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž
neprospěch vyjdou výsledky analýzy.


7. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, a to u vad zjevných nejpozději do
30 dnů a u vad skrytých do 60 dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o vadách, případně ode
dne předání reklamovaného zboží prodávajícímu. Povahu a odůvodněnost reklamované „skryté“
vady vždy posuzuje výrobce daného zboží. Prodávající je povinen předložit reklamaci skryté vady
zboží k posouzení výrobci nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po přijetí všech
reklamačních podkladů. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované „skryté“ vady je
rozhodné stanovisko výrobce daného reklamovaného zboží. Pokud prodávající reklamaci vad zboží
nebo výrobce reklamaci skrytých vad zboží neuzná, oznámí to prodávající kupujícímu, a to u vad
zjevných ve lhůtě 30 dnů a u vad skrytých ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení
kupujícího o vadách zboží (prostřednictvím pošty, elektronickou nebo faxovou zprávou) doručeno.

 


IX. Hospodaření s vratnými obaly


1. Prodávající používá při dodávkách výrobků kupujícímu vratné obaly (palety).

2. Prodávající je oprávněn požadovat vrácení přepravní palety zpět či požadovat výměnu oproti jiné
paletě.


X. Podmínky zpracování osobních údajů získaných z monitorovaných hovorů


1. Některé hovory kupujícího s pracovníky zákaznického centra prodávajícího mohou být
monitorovány.


2. Zpracovatelem monitorovaných hovorů a dalších osobních údajů v souvislosti s tím získaných je
prodávající.


3. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího výhradně za účelem ochrany
oprávněných zájmů prodávajícího souvisejících s uzavíráním a plněním smluv - ověření objednávek
(daný účel) a zároveň prohlašuje, že případný záznam telefonního hovoru bude zálohován
po nezbytně nutnou dobu.


4. V případě zpracování osobních údajů pro plnění daného účelu se jedná dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR (dále jen „nařízení“) a zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) o zpracování údajů, ke kterému správce údajů
nepotřebuje souhlas subjektu údajů.


5. Údaje kupujícího (fyzické osoby) mohou být poskytnuty příslušným zaměstnancům, zástupcům,
dodavatelům, subdodavatelům a dalším osobám, pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro
plnění daného účelu, tj. k uzavření a splnění smlouvy, kterou prodávající uzavřel s kupujícím –
fyzickou osobou.


6. Kupující (fyzická osoba) má právo na přístup ke zpracovaným osobním údajům, právo na opravu
těchto údajů prostřednictvím správce údajů společnosti Antalis s.r.o. a právo vznést námitku proti
zpracování. Pokud se kupující domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu
s nařízením, se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího,
může požádat prodávajícího o vysvětlení, případně odstranění závadného stavu (zejména o
blokování, omezení zpracování osobních údajů, doplnění nebo výmaz osobních údajů).


7. Prodávající považuje osobní údaje kupujícího za důvěrné a zavazuje se o nich zachovávat před
neoprávněnými subjekty mlčenlivost.


XI. Společná a závěrečná ustanovení


Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku,
v platném znění. Prodávající je oprávněn VOP měnit. Nové znění prodávající zveřejní na svých
internetových stránkách.