Na e-shopu jsou zobrazeny výchozí katalogové ceny. Pro aktivaci online účtu a uplatnění individuální cen nás kontaktujte na online@antalis.cz. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ANTALIS s.r.o.

 

se sídlem: Office Park Nové Butovice, Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČ: 15502775, DIČ: CZ 15502775

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103462

tel. +420 233 113 211, fax. +420 233 113 223, email: antalis@antalis.cz

platnost od 5.11.2018 (nahrazuje všechny předchozí VOP)


I. Úvodní ustanovení
 

 1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dodávané společností ANTALIS s.r.o. (prodávající) všem fyzickým i právnickým osobám (kupující), objednávané obvyklým způsobem (osobně, emailem, telefonicky, faxem, poštou, prostřednictvím internetového obchodu). Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran.
 2. Ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě objednávek učiněných prostřednictvím internetového obchodu společnosti ANTALIS s.r.o., kupující potvrdí svůj souhlas s  podmínkami při vstupu na internetové stránky společnosti ANTALIS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na internetových stránkách http://www.antalis.cz.
 3. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje objednávka kupujícího doložená potvrzeným dodacím listem nebo jiným dokladem potvrzujícím převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Všechny vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny v kupní smlouvě a nejsou obsaženy v těchto všeobecných obchodních podmínkách, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dále jen občanský zákoník.

 


II. Objednávka zboží

 1. Objednávka zboží učiněna kupujícím způsobem, který je specifikován v článku I. bodě 1, je považována za závaznou a prodávající ji akceptuje zpravidla stejným způsobem, jakým byla učiněna.
 2. Objednávky nestandardního zboží (nestandardní zboží je zboží, které prodávající nevede jako svůj stálý sortiment) budou prodávajícím akceptovány pouze na základě písemné objednávky kupujícího s uvedením závazného termínu odběru zboží. Minimální množství objednaného nestandardního zboží musí být v souladu s minimálním množstvím stanoveném výrobcem. Zboží bude ze skladu vyexpedováno v dohodnutém termínu dodání uvedeném v objednávce, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, nejpozději však do 60 dní od přijetí zboží na sklad. Po tomto termínu je možné dohodnout skladování již vyfakturovaného zboží ve skladu prodávajícího za úplatu.


III. Způsob plnění

 1. Pokud přepravu zboží zajišťuje prodávající, je dodávka splněna doručením zboží do místa určení a jeho odevzdáním kupujícímu. Kupující je povinen potvrdit svým podpisem na dodacím listu převzetí zboží (jednotlivé položky). V případě, že kupující nezajistí převzetí zboží v dohodnutém místě a čase, bude zboží uskladněno u prodávajícího, který je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na dodávku a požadovat úhradu zvýšených nákladů spojených s přepravou, skladováním a manipulací. Prodávající odešle kupujícímu zprávu o místě uložení zboží emailem či faxem. Jelikož je doprava k zákazníkům zajištěna externími přepravci, je datem uskutečnění zdanitelného plnění den předání zboží prvnímu přepravci.
 2. Pokud přepravu zboží zajišťuje sám kupující na své náklady, je dodávka prodávajícím splněna odevzdáním zboží prvnímu dopravci určeném kupujícím.
 3. Závazek prodávajícího zaniká, pokud nelze přijatou objednávku realizovat z důvodu vyšší moci (živelné katastrofy, stávky apod.). O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.
 4. Dodávka je uskutečněna včas, když dojde k plnění v průběhu dodací lhůty.  Dodací lhůtou se rozumí lhůta, která je stanovena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Za nedodržení dodací lhůty způsobené třetí stranou nenese prodávající odpovědnost.
 5. Vznikne-li kupujícímu škoda v důsledku prodlení dodání zboží způsobené prodávajícím a pokud svůj závazek nesplní ani po uplynutí přiměřené lhůty, odpovídá za tuto újmu prodávající. Výše nároku na náhradu prokazatelné škody způsobené prodlením v takovém případě činí maximálně 5 % z hodnoty dlužného plnění.


IV. Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí poškození, ztráty nebo zničení zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu v místě plnění nebo předáním zboží prvnímu dopravci, pokud si dopravu zajišťuje kupující.
 2. V případě dopravy zboží prodávajícím odpovídá prodávající za škodu na zboží až do okamžiku předání zboží kupujícímu v místě určení.
 3. Pokud dojde k poškození anebo ztrátě zásilky zboží při použití veřejné přepravy, uplatní reklamaci vůči dopravci objednatel přepravy.


V. Cena zboží a služeb

 1. Ceny jsou stanoveny dohodou smluvních stran v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění. Dohodnuté ceny neobsahují daň z přidané hodnoty.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v ceníku během roku v závislosti na změně peněžního kurzu, nárůstu inflace a při změnách dodavatelských podmínek.
 3. Prodávající účtuje ke každé položce fakturovaného zboží logistický příplatek ve výši 0,22 Kč/kg.
 4. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za podlimitní množství zboží. Tento poplatek je účtován podle ceníku jednotlivých sektorů prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za vrácení zboží až do výše 10 % z ceny objednaného zboží, min. však 400 Kč.
 6. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za platbu na dobírku ve výši 70 Kč bez DPH


VI. Platební podmínky

 1.  Pro zaplacení kupní ceny je rozhodující platební podmínka, která je dohodnuta s kupujícím při každé dodávce zboží.
 2. Platební podmínka daňového dokladu je platba předem, není-li dohodnuto jinak.
 3. Originál daňového dokladu - faktury je kupujícímu předán spolu s objednaným zbožím nebo emailem na základě písemného souhlasu s formou zasílání elektronických dokumentů. V případě, že kupující požaduje zaslání faktury poštou, je prodávající oprávněn účtovat k ceně zboží i poštovné.
 4. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním fakturované částky na účet prodávajícího nebo převzetím finanční hotovosti při dodání zboží.
 5. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku.
 6. Po dlužníkovi (kupujícím), který je v prodlení se zaplacením vyúčtovaných úroků, je prodávající jako věřitel oprávněn požadovat úroky z úroků.
 7. V případě, že je kupující v prodlení s platbou kupní ceny za předchozí dodávky, je prodávající oprávněn odmítnout plnění dalších dodávek.
 8. Při prvních dodávkách zboží u nových kupujících požaduje prodávající platbu předem nebo v hotovosti při dodání.


VII. Kvalita
 

 1. Zboží je dodáváno v kvalitě a množství odpovídající příslušným platným normám jednotlivých výrobců. Prodávající nebude v prodlení s dodáním zboží v případě, že množství dodaného zboží odpovídá toleranci definované v mezinárodních pravidlech uvedených ve všeobecných prodejních podmínkách CEPAC ("General Conditions of Sale of Paper and Board Manufacturers in EEC according to the recommandation of the European Confederation of Pulp, Paper and Board Industrie"). Pokud je zboží dodané v rámci této tolerance, prodávající neodpovídá kupujícímu za případně vzniklou újmu, ani nemá tato skutečnost vliv na kupní cenu. Kupující bude proto povinen uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu i v případě, že by množství zboží neodpovídalo objednávce, dodacímu listu a/nebo jinému předmětnému dokumentu, to vše za podmínky, že je dodržena dohodnutá tolerance množství zboží.


VIII. Reklamace
 

 1. Kupující je oprávněn reklamovat dodané zboží v případě, kdy se jeho kvalita, druh či množství (nad rámec dohodnuté tolerance) odchyluje od sjednaných podmínek. Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží, čísla příslušné faktury, druhu zboží, čísla palety a konsignace (nejlépe originální označení palety), reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků před, popřípadě po zpracování a dále s uvedením požadavku kupujícího na odstranění vady.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, nejpozději však do 7 dnů, tyto vady musí být zapsány v dodacím listu a potvrzeny přepravcem.
 4. Skryté vady je kupující povinen reklamovat písemně ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za podmínek stanovených v příslušných normách pro jednotlivé druhy materiálů.
 5. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však v době výše uvedené (v odst. 3. a 4.), zaniká odpovědnost prodávajícího z vadného plnění.
 6. Neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný. Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy.
 7. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, a to u vad zjevných nejpozději do 30 dnů a u vad skrytých do 60 dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o vadách, případně ode dne předání reklamovaného zboží prodávajícímu. Povahu a odůvodněnost reklamované „skryté“ vady vždy posuzuje výrobce daného zboží. Prodávající je povinen předložit reklamaci skryté vady zboží k posouzení výrobci nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po přijetí všech reklamačních podkladů. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované „skryté“ vady je rozhodné stanovisko výrobce daného reklamovaného zboží. Pokud prodávající reklamaci vad zboží nebo výrobce reklamaci skrytých vad zboží neuzná, oznámí to prodávající kupujícímu, a to u vad zjevných ve lhůtě 30 dnů a u vad skrytých ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení kupujícího o vadách zboží (prostřednictvím pošty, elektronickou nebo faxovou zprávou) doručeno.


IX. Hospodaření s vratnými obaly

 1. Prodávající používá při dodávkách výrobků kupujícímu vratné obaly (palety).
 2. Prodávající je oprávněn požadovat vrácení přepravní palety zpět či požadovat výměnu oproti jiné paletě. 


X. Podmínky zpracování osobních údajů získaných z monitorovaných hovorů

 1. Některé hovory kupujícího s pracovníky zákaznického centra prodávajícího mohou být monitorovány.
 2. Zpracovatelem monitorovaných hovorů a dalších osobních údajů v souvislosti s tím získaných je prodávající.
 3. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího výhradně za účelem ochrany oprávněných zájmů prodávajícího souvisejících s uzavíráním a plněním smluv - ověření objednávek (daný účel) a zároveň prohlašuje, že případný záznam telefonního hovoru bude zálohován po nezbytně nutnou dobu.
 4. V případě zpracování údajů pro plnění daného účelu se jedná dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) o zpracování údajů, ke kterému správce údajů nepotřebuje souhlas subjektu údajů.
 5. Údaje kupujícího mohou být poskytnuty příslušným zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům, subdodavatelům a dalším osobám, pouze v  rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro plnění daného účelu.
 6. Kupující má právo na přístup ke zpracovaným údajům a na opravu těchto údajů prostřednictvím správce údajů společnosti Antalis s.r.o. Pokud se kupující domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo  v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, může požádat prodávajícího o vysvětlení, případně odstranění závadného stavu (zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
 7. Prodávající považuje osobní údaje kupujícího za důvěrné a zavazuje se o nich zachovávat před neoprávněnými subjekty mlčenlivost.


XI. Společná a závěrečná ustanovení
 

Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn VOP měnit. Nové znění prodávající zveřejní na svých internetových stránkách.