OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ANTALIS O OCHRANĚ ÚDAJŮ

 

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ANTALIS O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Účinné od května 2018

Společnost Antalis se zavázala chránit osobní údaje všech svých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, kteří společnosti poskytují své osobní údaje. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů, rozdělené do následujících 10 kapitol, jsme vytvořili s cílem informovat vás o vašich právech a o různých iniciativách, které společnost Antalis zavedla, aby vaše osobní údaje ochránila.

Je důležité, abyste si Oznámení přečetli a porozuměli mu.

Obsah

1. Působnost

 1. Na koho se Oznámení vztahuje?
 2. Na jaké údaje se vztahuje?
 3. Které údaje shromažďujeme a jak je používáme?
 4. Uchovávání údajů
 5. Předávání údajů do zahraničí
 6. Sdělování údajů
 7. Poskytovatelé služeb
 8. Zajišťování aktuálnosti vašich údajů
 9. Vaše práva

 

1.  PŮSOBNOST

 

Společnost Antalis („ANTALIS“) je francouzskou „Société Anonyme“ s akciovým kapitálem ve výši 213 000 000 EUR, zapsanou v Registre du Commerce et des Sociétés of Nanterre pod číslem 410 336 069, se sídlem 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Francie).

 

Jako jednu z našich firemních hodnot bereme velmi vážně ochranu soukromí našich zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání. Proto se společnost Antalis zavázala shromažďovat, uchovávat a využívat osobní údaje odpovědným způsobem. Ustanovení předpisů na ochranu údajů v Evropské unii i v jiných oblastech stanoví přísné podmínky, které jsme se zavázali dodržovat.

 

Společnost ANTALIS ve svém Kodexu obchodního jednání za sebe i za další společnosti ze své Skupiny činí prohlášení, jímž uznává základní a nezcizitelné právo každého jednotlivce na ochranu jeho soukromého života a osobních údajů a zavázala se zavést nezbytné postupy tak, aby shromažďování a zpracování vašich osobních údajů, k němuž dochází v rámci naší činnosti, probíhalo v souladu s platnými právními předpisy a s řádným ohledem na jednotlivé osoby, bezpečnost a důvěrnost jejich údajů. Další informace můžete najít na našich webových stránkách na adrese www.antalis.com.

 

Skupina ANTALIS Group aktualizovala své postupy tak, aby vyhověla požadavkům nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů zavedením interního programu ochrany

údajů, který v celé skupině ANTALIS Group nastaví jednotný standard pro shromažďování, používání a správu osobních údajů.

 

Správcem údajů ve vztahu k vašim osobním údajům bude místní společnost (nebo společnosti) Antalis, které se dále budou označovat jako ANTALIS, u níž jste zaměstnán nebo u níž aktivně žádáte o pracovní pozici.

 

V tomto Oznámení o ochraně soukromí se vysvětluje, jakým způsobem jsme oprávněni shromažďovat, užívat a sdělovat informace o našich zaměstnancích a uchazečích o zaměstnání a popisují se zde práva, která máte ve vztahu ke svým osobním informacím. Následující informace by vám měly pomoci pochopit účel tohoto dokumentu.

 

2. NA KOHO SE OZNÁMENÍ VZTAHUJE?

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny zaměstnance a uchazeče o zaměstnání. Pojem „zaměstnanec“ se definuje jako osoba, která pracuje pro společnost Antalis na základě pracovní smlouvy nebo začlenění (včetně účastníků výcviku, učňů apod.).

 

3. NA JAKÉ ÚDAJE SE VZTAHUJE?

 

V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů se „osobními údaji“ rozumí jakékoliv informace (ať v elektronické nebo písemné podobě) vztahující se k osobě, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, údaje o lokalitě, on-line identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, psychologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu dané osoby. 

 

Zahrnuje také zvláštní kategorie osobních údajů („zvláštní kategorie údajů”), z nichž lze zjistit nebo vyvodit rasový či etnický původ fyzické osoby, její politické názory, náboženské vyznání či jiné přesvědčení podobné povahy, členství v odborech, údaje o zdravotním či mentálním zdraví nebo stavu (včetně biometrických a genetických údajů), o sexuálním životě nebo sexuální orientaci osoby nebo soudní údaje (včetně informací o spáchání nebo údajném spáchání trestné činnosti a o uloženém trestu).

 

Společnost ANTALIS bude shromažďovat zvláštní kategorie údajů pouze v případě, že je to nezbytné pro některý z níže uvedených účelů. Další informace o tom, kdy a proč tak můžeme činit, najdete níže, v oddíle 4 „Které údaje shromažďujeme a jak je používáme?“.

 

4. KTERÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK JE POUŽÍVÁME?

Společnost ANTALIS může používat vaše osobní údaje pro nejrůznější účely, které jsou vysvětleny v následujících oddílech.

Zavázali jsme se shromažďovat a používat pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro řízení a správu záležitosti související s pracovním poměrem, jeho vznikem a

ukončením. Společnost Antalis používá osobní údaje pro obchodní operace, rozvoj zaměstnanců, pro informační technologie, administrativní účely a v případech, kdy je to podle platných právních předpisů nezbytné v rámci soudních či správních řízení či jinak za účelem ochrany zájmů společnosti Antalis a třetích stran, anebo na základě příslušného oznámení v souladu s požadavky právních předpisů. Společnost Antalis může poskytovat informace o svých zaměstnancích třetím stranám k účelům souvisejícím se zaměstnáváním nebo se správou odměn, benefitů a programů lidských zdrojů společnosti Antalis.

 

Jednou ze základních hodnot naší společnosti je důvěra. Další informace o účelech a typech údajů, které můžeme shromažďovat, o jejich zdrojích a o právním titulu, o který se společnost ANTALIS opírá, proto můžete získat, zašlete-li dotaz na následující vyhrazenou e-mailovou adresu dataprotection-HRHQ@Antalis.com.

 

 

Osobní identifikace a osobní stav

 

Společnost ANTALIS shromažďuje a uchovává různé údaje o svých zaměstnancích a uchazečích o zaměstnání za účelem uzavření pracovní smlouvy nebo dohody a ke splnění povinností, které jí z pracovních smluv či dohod vyplývají. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat například:

 

titul

Křestní jméno

Příjmení

Další jméno (jména)

E-mail

Pohlaví

Datum narození

Fotografie

Adresa

Telefonní číslo (čísla)

Číslo bankovního účtu

Kontakt pro případ nouze

Rodné číslo

Státní příslušnost

Rodinný stav

Osoby blízké

Pracovní zařazení

Typ pracovního poměru

Oddělení

Lokalita

ID zaměstnance

Mzda, daně a příspěvky

Bonusy / provize

Záznamy o dovolených, onemocněních, nemocenské a dalších absencích

Záznamy o penzijním programu

Záznamy o benefitech

Disciplinární záznamy a záznamy o stížnostech

Značka(y) vozidla (vozidel)

Registrační značka(y) vozidla (vozidel)

Členství v odborové organizaci

 

Kariéra

 

Zavázali jsme se podporovat naše stávající i budoucí zaměstnance v rozvoji jejich talentů a dovednosti a v době trvání vašeho pracovního poměru proto můžeme shromažďovat údaje o vaší kariéře, a to za účelem rozvoje zaměstnanců a karierního postupu. Může jít například o následující údaje:

 

 

Životopis/CV

Diplom(y)

Záznamy o kontrole referencí

Reference před nástupem do pracovního poměru

Ocenění

Záznamy o školeních / osvědčeních

Hodnocení

Hodnocení výkonů

Plán osobního rozvoje

Hodnocení talentu

Hodnocení odměňování

 

 

IT, údaje o připojení a zabezpečení

 

Věříme v odpovědnost a je-li to dovoleno platnými zákony, může společnost ANTALIS nahrávat a/nebo monitorovat příchozí i odchozí telefonáty a elektronickou komunikaci přijímanou i odesílanou ze sítí společnosti ANTALIS s cílem chránit své podnikání a ověřovat, zda jsou dodržovány naše zásady a příslušné právní požadavky. Každé takové nahrávání a/nebo monitorování bude prováděno výhradně pro zákonné obchodní účely a v souladu s platnými právními předpisy. Může jít například o následující účely: 

 

 • Zaznamenávání skutečností (včetně konverze hlasových zpráv na textové)
 • Zjišťování, zda jsou dodržovány zásady a postupy stanovené společností ANTALIS
 • Dodržování platných právních předpisů
 • Předcházení / odhalování trestné činnosti a vyšetřování neoprávněného užívání
 • Sledování účinného užívání a provozu sítí a systémů společnosti ANTALIS
 • Pro účely vzdělávání a kontroly kvality

 

V našich prostorách může docházet k zaznamenávání vašeho obrazu systémy průmyslových kamer provozovaných společností ANTALIS nebo subjektem, který naše prostory spravuje. Přístupové systémy v budovách mohou rovněž zaznamenávat polohu, čas a datum vašeho vstupu a odchodu z našich kanceláří.

 

Je možné načítat následující údaje:

 

IP adresa

Logy

Záznamy telefonátů

Sledování kamerami

Meta data

Záznamy e-mailů

 

Údaje o lokalitě

 

Pro účely vaší pracovní smlouvy a pracovní činnosti vám můžeme poskytnout nástroje / zařízení, například: mobilní telefon, počítač, vůz, přístupové čipy nebo karty apod.

 

Lze shromažďovat následující údaje:   

 

GPS záznamy o poloze

Záznamy o poloze z mobilního telefonu

Záznamy o služebních cestách

 

Soubory cookies

 

Pokud budete používat naše webové stránky, sdělíme vám, že stránky používají cookies a další nástroje na sledování provozu na nich (např. Pixel Tracking, Google Analytics apod.). Další údaje o tom, jak tyto nástroje používáme, najdete v naší politice používání souborů cookies.

 

5. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Ujišťujeme vás, že společnost ANTALIS nebude uchovávat vaše údaje déle, než je nutné pro splnění našich povinností nebo dosažení účelu, pro který byly informace shromážděny, anebo v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu údajů.

 

Při určování správné doby uchovávání údajů budeme posuzovat objem, povahu a citlivost údajů, potenciální riziko újmy plynoucí z nedovoleného užití nebo sdělení údajů, účel, pro který údaje zpracováváme a to, zda můžeme tohoto účelu dosáhnout i jinými prostředky a rovněž platné právní požadavky.

 

Může být nutné, abychom údaje uchovávali po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků a pro účely archivace nebo pro historické účely. Bude-li to možné a praktické, osobní údaje budou anonymizovány odstraněním, nahrazením nebo zablokováním údajů umožňujících identifikaci fyzických osob.

 

6. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ 

 

Jako skupina, která působí globálně, podobně jako většina jiných mezinárodních obchodních společností, jsme provedli centralizaci některých aspektů správy lidských zdrojů a záznamů; našim zaměstnancům tak nabízíme rozsáhlé možnosti rozvoje v růstu. Vaše osobní údaje mohou proto být předávány mimo zemi jejich původu (včetně předávání mimo Evropský hospodářský prostor) a mohou být v rámci společnosti ANTALIS přístupné globálně.

 

Důvěra je jednou z TÝMOVÝCH HODNOT, jimiž se řídíme. Přijmeme proto všechna bezpečnostní i právní opatření, abychom zajistili bezpečnost a integritu vašich osobních údajů předávaných v rámci společnosti ANTALIS a umožnili tak globální předávání osobních údajů pocházejících z EHP v rámci společnosti ANTALIS v souladu s platnými evropskými předpisy na ochranu soukromí tím, že budeme využívat stejné standardy ochrany osobních údajů. Vašim osobním údajům se proto dostane stejné míry ochrany bez ohledu na to, kde se v rámci společnosti ANTALIS nacházejí.

 

Vezměte prosím na vědomí, že k osobním údajům budou mít přístup i poskytovatelé služeb společnosti ANTALIS, kteří se mohou nacházet v jiných jurisdikcích. Další informace najdete níže, v oddíle 8 Poskytovatelé služeb.

 

7. SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

Společnost ANTALIS může vaše osobní údaje sdělovat (i) je-li to nezbytné pro uvedený účel, včetně v rámci společnosti ANTALIS samotné; (ii) vyžaduje-li to platný právní předpis; (iii) v souvislosti s reorganizací či sloučením naší společnosti s jinou společností, (iv) budeme-li přesvědčeni, že toto sdělení je nezbytné pro vymáhání nebo aplikaci podmínek smlouvy či jiných dohod či pro jinou ochranu a obhajobu práv společnosti ANTALIS, jejího majetku nebo bezpečnosti; (v) abychom splnili požadavky v rámci soudního řízení, soudní příkaz nebo jinou právní povinnosti či požadavek regulačního orgánu či orgánu státní správy; anebo (vi) s vaším souhlasem.

Mezi třetí strany – příjemce osobních údajů souvisejících se zaměstnanci se mohou řadit:

 

 • Daňové a celní orgány
 • Regulační a další profesní orgány
 • Burzy a kotovací úřady
 • Veřejné rejstříky členů představenstev společností a podílů ve společnostech
 • Poskytovatelé služeb ověřování totožnosti
 • Soudy, policie a další orgány činné v trestním řízení
 • Vládní ministerstva a agentury
 • Auditoři a odborní poradci (včetně pojišťoven a poradců v oblasti odpovědnosti za škodu při výkonu povolání)

 

Ujišťujeme vás, že se přiměřeně vynasnažíme, abychom vždy sdělovali co nejméně osobních údajů.

 

8. POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

 

Třetí strany, které poskytují služby společnosti ANTALIS, nazýváme „Subdodavatelé“. Společnost ANTALIS uzavře se Subdodavateli smlouvy, které budou řešit požadavky příslušných právních předpisů v oblasti ochrany údajů. Subdodavatelé budou povinni aplikovat příslušná opatření na zabezpečení údajů a nebude dovoleno, aby využívali osobní údaje v rozporu s pokyny společnosti ANTALIS.

 

Subdodavatelé, kteří za společnost ANTALIS zpracovávání osobní údaje, se mohou nacházet v Evropě nebo v jiných zemích světa. Společnost ANTALIS zajistí, aby subdodavatelé splňovali požadavky platných právních předpisů na přenos osobních údajů mimo jurisdikci, v níž byly původně shromážděny. Ve vztahu k údajům shromážděným v Evropském hospodářském prostoru nebo k údajům vztahujícím se k subjektům údajů v EHP bude společnost ANTALIS požadovat, aby subdodavatelé podepsali Standardní smluvní doložky o předávání osobních údajů do třetích zemí povolené podle platných evropských předpisů upravujících ochranu soukromí.

 

9. ZAJIŠTĚNÍ AKTUÁLNOSTI VAŠICH ÚDAJŮ

 

Otevřená komunikace je nezbytná, chceme-li uspět. Proto usilujeme o to, aby osobní údaje, které uchováváme, byly přesné a úplné. Osobní údaje můžeme revidovat a opravovat, bude-li to relevantní. Kontaktujte prosím Oddělení lidských zdrojů. Aby bylo zaručeno, že údaje, které o vás máme, jsou co nejaktuálnější, je důležité, abyste nás informovali o jakýchkoliv změnách ve vašich kontaktních údajích a o dalších změnách vašich osobních údajů.

 

10. VAŠE PRÁVA

 

Zavázali jsme se respektovat vaše práva a zajistit jim respekt druhých osob. Vezměte prosím na vědomí, že ve vztahu ke svým osobním údajům máte následující práva:

 • Na přístup k osobním údajům, které o vás společnost ANTALIS přechovává;
 • Na opravu svých osobních údajů, například pokud nejsou úplné nebo pokud jsou nesprávné;
 • V některých situacích a za podmínek stanovených platnými právními předpisy právo omezit rozsah zpracování nebo podat námitku na zpracování svých osobních údajů nebo požádat o výmaz svých osobních údajů;
 • V některých situacích a za podmínek stanovených platnými právními předpisy právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (takzvaná „přenositelnost údajů“);
 • Pokud jste poskytli své osobní údaje dobrovolně či jinak souhlasili s jejich využitím, právo na odvolání svého souhlasu;
 • Právo podat stížnost úřadu pro ochranu údajů (dále viz níže).

 

A co osoby do 16 let?

 

Je-li vám méně než 16 let anebo pokud jste ve vaší zemi nezletilou osobou, ujistěte se, že máte svolení svých rodičů / zákonného zástupce, než nám poskytnete své osobní údaje

Mladistvé osoby do 16 let věku a další nezletilé osoby nám své osobní údaje nesmějí poskytovat bez uvedeného svolení.

 

Právo podat stížnost

 

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí anebo pokud jste přesvědčeni, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu se zákonem, jste oprávněni podat stížnost k příslušnému úřadu pro ochranu údajů ve vaší zemi.

 

Změny tohoto prohlášení

 

Toto Oznámení o ochraně soukromí bylo aktualizováno v květnu 2018. Oznámení můžeme průběžně měnit nebo upravovat, bude-li to nutné pro splnění požadavků platných předpisů na ochranu soukromí. Doporučujeme vám, abyste se k němu pravidelně vraceli. Veškeré změny ustanovení tohoto Oznámení o ochraně soukromí platí od data jejich zveřejnění.

 

Dotazy

 

Ujistěte se prosím, že obsahu tohoto Oznámení o ochraně soukromí rozumíte. Pokud ohledně něj budete mít dotazy nebo pokud byste rádi využili svých práv, zašlete nám prosím svůj požadavek e-mailem na následující vyhrazenou adresu dataprotection-HRHQ@Antalis.com


 

Zpracování osobních údajů z monitorovaných hovorů

1. Zpracovatelem monitorovaných hovorů a dalších osobních údajů v souvislosti s tím získaných (dále jen „osobní údaje“ nebo „údaje“) je společnost Antalis s. r. o. se sídlem Praha 5 – Office Park Nové Butovice, Bucharova 1423/6, PSČ 15800, IČ: 15502775, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 103462 (dále jen „správce údajů“ nebo „správce“).


2. Správce se zavazuje zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně za účelem ochrany oprávněných zájmů správce souvisejících s uzavíráním a plněním smluv - ověření objednávek (dále jen „daný účel“) a zároveň prohlašuje, že případný záznam telefonního hovoru bude zálohován po nezbytně nutnou dobu.


3. V případě zpracování údajů pro plnění daného účelu se jedná dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) o zpracování údajů, ke kterému správce údajů nepotřebuje souhlas subjektu údajů.


4. Vaše údaje mohou být poskytnuty příslušným zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům, subdodavatelům a dalším osobám, pouze v  rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro plnění daného účelu.


5. Máte právo na přístup ke zpracovaným údajům a na opravu těchto údajů prostřednictvím správce údajů. Pokud se domníváte, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem nebo  v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, můžete požádat správce údajů o vysvětlení, případně odstranění závadného stavu (zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).


6. Správce údajů považuje Vaše osobní údaje za důvěrné a zavazuje se o nich zachovávat před neoprávněnými subjekty mlčenlivost.


7. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na:

>> tel. čísle: 233 113 211
>> e-mailu:  antalis@antalis.cz